پاورپوینت پایه های عصبی و زیستی رفتار


پاورپوینت پایه های عصبی و زیستی رفتار       50اسلاید     از ابتدای زندگی که نوزاد متولد می شود کم کم می بیند، می شنود ، می خندد،عکس العمل های عاطفی نشان می دهد و … در مراحل بالاتر رفتار آدمی پیچیده تر می شود. حال این سئوال مطرح می شود که اساسأ رفتار چیست؟  پایه و اساس این رفتار ها کجاست؟ و چه نوع رفتاری در روانشناسی مطالعه می شود؟ تعریف ساده ترین تعریفی که از رفتار می توان ارائه کرد: رفتار یعنی عملی که از فرد سر بزند یا سخنی که بر زبان می آورد.   رفتار هر فعالیتی که موجود زنده انجام می دهد و به وسیله ارگانیسم دیگر یا با یک ابزار اندازه گیری قابل مشاهده یا اندازه گیری است.     …

پاورپوینت درمورد ارتباط مول ـ جرم


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 11 اسلاید بنام خدا ارتباط مول ـ جرمجلسه سوم تعاریف : مول : جرم اتم یا مولکول = (اتم ،مولکول یا یون)جرم مولی : جرم یک مول از اتم (اتم گرم) و یا جرم یک مول از یک مولکول (مولکول گرم) را جرم مولی آن اتم یا مولکول گویند. واحد آن بر حسب است. مثال : جرم مولی اکسیژن 16 گرم است .به این معنا که یک مول اکسیژن که دارای اتم اکسیژن است ، 16 جرم دارد و به صورت نشان میدهند . نکته : جرم مولی ترکیبات شیمیایی را با درنظرگرفتن تعداد هر اتم و جرم مولی آن و سپس جمع همه ی اتم ها بدست می آورند. تمرین : جرم مولی گونه های زیر را بدست آورید. تبدیل مول به جرم و برعکس تمرین : مول فسفر سفید چند گرم است ؟ تمرین : گرم گوگرد دی اکسید چند مول است ؟ تمرین : الف – اوزون یکی از دگرشکل های عنصر اکسیژن است. حساب کنید مول از این گاز شامل چه تعداد مولکول از این گاز است ؟ب- همان تعداد از این گاز چند گرم جرم دارد ؟ پ) 0/4 مول از گاز شامل چه تعداد اتم اکسیژن است؟ پایان     درصورت سوال یا مشکل در خرید …

پاورپوینت درمورد ارتباط بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها چالش های کلیدی


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 16 اسلاید ارتباط بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان ها: چالش های کلیدی   اهمیت و ضرورت اجرای پژوهشدو سازمان بیمه و بیمارستان بعنوان خریدار و ارائه کننده خدمت (Purchaser& provider) با توجه به وجود بیمار (نقطه مشترک دو سازمان) ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. اصلی­ترین منبع مالی بیمارستان بیمه­ها محسوب می­شوند ولی بیمارستان­ها در بعضی از موارد مالی با سازمان بیمه­گر اختلاف دارند.با اجرای طرح تحول از سال 93 ارتباطات بین بیمه ها و بیمارستان ها با چالش های بیشتری مواجه گردید.هدف این پژوهش بررسی و شناسایی چالش های ارتباطی میان دو سازمان می باشد. روش اجرا مطالعه با رویکرد پژوهش کیفی- از نوع اکتشافی – با روش مصاحبه نیمه ساختاریافتهمحیط پژوهش: بیمارستان­های دولتی، خصوصی، نظامی و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی جامعه پژوهش: پرسنل، مدیران بیمارستان، مسئول حسابداری (مدیرمالی)، مسئول درآمد و نمایندگان بیمه مقیم در بیمارستان دولتی، خصوصی و ارتش و ه …

پاورپوینت درمورد ارایه ادبی مبحث استعاره مصرحه (آشکار)


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 10 اسلاید بنام خدا آرایه ادبیجلسه10مبحث : استعاره مصرحه (آشکار) استعاره: آوردن لفظی در معنی غیر معنی اصلی خود. مثال: تبی دارم که گرو گل ز سنبل سایه بان دارد. توضیح: منظور از «بت» معشوق است نه معنی ظاهری و لغوی آن هم چنین منظور از «گل و سنبل» هم معنی ظاهری آنها نیست بلکه منظور «چهره و زلف یار» است. *در حقیقت استعاره همان تشبیه است. با این فرق که یکی از طرفین تشبیه (مشبه یا مشبه به) حذف نمی شود. انواع استعاره: *اگر مشبه حذف شود و مشبه به بیاید: استعاره مصرّحه (آشکار). *اگر مشبه به حذف شود و مشبه با لوازم مشبه به بیاید، استعارة مکنیّه ( پوشیده). *استعارة مصرّحه : بیان مشبه به و ارادة تمامی ارکان تشبیه است.*علّت نامگذاری استعارة مصّرحه: آن است که از طریق مشبه به به آسانی می توان به وجه شبه و مشبه دست یافت چون مشبه به در داشتن وجه شبه ، قوی تر از مشبه است. *هدف از استعارة مصرّحه : اغراق ، تاکید، ایجاز محسوس و عینی کردن امور و … تفاوت های است …

پاورپوینت درمورد ارایه ادبی جلسه چهارم قطعه ترجیع بند ترکیب بند


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 12 اسلاید بنام خدا آرایه ادبیجلسه چهارمقطعه ترجیع بند ترکیب بند  قطعه: قالب شعری که قافیه تنها در پایان مصراع های زوج میآید. حداقل ابیات دو بیت است. شکل هندسی قطعه: ———- ———-X ———- ———-X ———- ———-Xتوجه : در دیوان برخی شاعران مثل سنایی و ابن یمین مصراع اول بیت اول قافیه دارد. (یعنی بیت اول مصرع است). *علت نامگذاری قطعه: بدان سبب است که گویا پاره ای (قطعه ای ) از میان یک قصیده است. درون مایه و محتوای قطعه: دربارة یک موضوع خاص سخن گفته می­شود (وحدت موضوع)مطالب آن اخلاقی، تعلیمی، حکایت ، شکایت و مدح و هجو می­باشد. *تاریخچه قطعه: پیدایش قطعه به آغاز شعر فارسی برمی­گردد زیرا در شعر رودکی قطعات زیبایی یافت می­شود. *قطعه سرایان معروف: انوری (قرن 6)، ابن یمین (قرن 8) پروین اعتصامی (قرن 14). ترجیع بند: غزل هایی است با قافیه های مختلف که بیت یکسان مصرعی با قافیة مستقل آنها را به هم وصل می­کند. به هر یک از غزلها (خانه یا رشت …

پاورپوینت درمورد ارایه ادبی جلسه پنجم مسمط مثنوی


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 12 اسلاید بنام خدا آرایه ادبیجلسه پنجممسمط مثنوی *مسمّط : شعری است که از رشته های گوناگون پدید می آید ، قافیة رشته ها متفاوت است و در هر رشته همة مصراع ها به جز مصراع آخر هم قافیه اند. – هر بخش را یک رشته و مصراع آخر آن را بند می­گویند که حلقة ارتباط رشته ها است. ویژگی های مسمط :- هر بخش سه تا شش مصراع دارد. – شمار مصراع های هر بخش با بخش های دیگر برابر است. – مصراع آخر تمام بندها هم قافیه است. – شمار رشته های مسقط نامعین و به اختیار شاعر است. محتوای مسمّط : تغزل، مدح، اشعار سیاسی ، ملّی و میهنی تقریباً همانند قصیده است. *مسمّط سرایان معروف: منوچهری دامغانی، قاآنی. مسمّط تضمینی: مسمّطی است که بند آن در هر رشته، به ترتیب مصراع دوم بیت های یک غزل است یعنی شاعر بیت های یک غزل را به ترتیب در پایان رشته های مسمّط می آورد. -تعداد رشته ها تابع تعداد بیت های غزل است. *شکل هندسی مسمّط تضمینی : ——-1 ——-1 ——-1 «——1 ——-»1 ——-2 ——-»2 …

پاورپوینت درمورد ارایه ادبی جلسه ششم رباعی، دوبیتی، چهارپاره


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 13 اسلاید بنام خدا آرایه ادبیجلسه ششمرباعی، دوبیتی، چهارپاره  *رباعی: قالبی از شعر است که چهار مصراع (دوبیت) دارد. ویژگی های قالب رباعی: – مصراع های اول، دوم و چهارم هم قافیه اند. -مصراع سوم در شعر برخی از دوره های قافیه است. -سه مصراع اول مقدمة سخن شاعر است. – پیام اصلی شاعر در مصراع آخر میآید. – عموماً رباعی با هجای بلند آغاز می­شود. – رباعی در زبان فارسی به وزن های مختلفی سروده شده است. ——–X ——–X ——– ——–X شکل هندسی رباعی: *محتوا و درون مایة رباعی: عشق ، عرفان و فلسفهتاریخچة رباعی: – رباعی قالبی ایرانی است. – از زمان رودکی تا حال در شعر فارسی رواج داشته است. رباعی سرایان معروف: خیام (قرن5) بهترین رباعی سرای شعر فارسی است. عطار ، مولوی، بابا افضل کاشانی. نکته: رباعی مناسب ترین قالب برای ثبت لحظه های زود گذر شاعرانه است. *دوبیتی: قالبی است همانند رباعی که مصراع های اول، دوم و چهارم هم قافیه اند. *ویژگی های دو بیتی: 1- از نظر وزن یا رباعی …

پاورپوینت فاضلاب صنایع لبنی و تصفیه‎ی آن


  پاورپوینت فاضلاب صنایع لبنی و تصفیه‎ی آن    24اسلاید مقدمه شیر جزء یکی از صنایع بزرگ غذایی محسوب شده و بدون شک شیر و فرآورده های آن یکی از مناسب ترین و متداول ترین غذاهایی است که انسان در طول روز مصرف می‌کند و همین امر موجب گسترش روزافزون صنایع فرآوری شیر و در پی آن تولید حجم عظیمی از فاضلاب شده‌است که ورود آن به محیط زیست و منابع آبی به عنوان یک تهدید جدی تلقی خواهدشد.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎   صنایع لبنیاتی صنایع لبنی صنایعی هستند که در آنها شیر را به عنوان ماده‌ی اولیه دریافت کرده و سپس طی فرآیند‌های صنعتی خود به محصولات و فرآورده‌های مختلف از قبیل ماست،دوغ،شیر پاستوریزه، بستنی، خامه، کره و پنیر تبدیل می‌نماید. ترکیبات هر شیر بسته به نوع دام(گوسفند یا گاو)، نژاد و تغذیه متفاوت است ولی به طور کلی ترکیبات شیر شامل آب ، لاکتوز،لیپید،پروتیین ، مینرال و ویتامین‌های مختلف دانست.املاح عمده‌ی شیر شامل کلسیم، سدیم،پتاسیم و منیزیم می‌باشد که به فرم فسفات ،کلرور، نیترات، کازیینات هستند. …

پاورپوینت درمورد ارائه روشي ترکيبي براي بهبود خلاصه‌سازي متن


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 47 اسلاید به نام خداوند بخشنده و مهربان 1 Amirkabir University of TechnologyComputer Engineering Faculty ارائه روشي ترکيبي براي بهبود خلاصه‌سازي متن Hybrid method to improve text summarization عناوين مورد بحث تعريف خلاصه‌سازیکاربردهای خلاصه‌سازیانواع خلاصه‌سازیديدگاه های موجود در خلاصه‌سازیشماي کلي يک سيستم خلاصه‌سازیشباهت لغوی در WordNet (استفاده شده در خلاصه‌سازی برپايه محوريت جمله)استفاده از WordNet در خلاصه سازی متن برپايه محوريت جملهروشی جديد برای امتيازدهی جمله در خلاصه سازی متنمقايسه روش های انجام شدهنتيجه گيریمراجع 3 تعريف خلاصه‌سازی خلاصه‌سازي متن عبارت است از فرايند توليد عصاره‌اي از اطلاعات مهم يک منبع يا منابع به منظور توليد نسخه خلاصه شده براي يک کاربر يا کاربران خاص و وظيفه يا وظايفي خاص (Mani 99) بخش با اهميت متنمنبع يا منابعکاربر يا کاربر خاصوظيفه يا وظايفي خاص 4 کاربردهای خلاصه‌سازی متن 5 Amirkabir Univ …

پاورپوینت درمورد ارائه روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار (1)


      به نام خدا   مشخصات فایل فرمت:power point قابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد اسلاید : 78 اسلاید بنام خدا ارائه روش تخمين موقعيت براي محيط هاي دروني با استفاده از شبکه عصبي مدار شعاعي با کاربرد در تجارت سیار مضمون بافت چیست؟تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلیروش پیشنهادیارزیابی روش پیشنهادیآشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه تعیین موقعیت در آنهاتبلیغات سیارنتیجه گیری مراجع ارسال مقالات بافت چیست؟ توسط آقایان Schilit , Pacoeبرنامه های آگاه از بافت بافت موقعیتبرنامه های آگاه از موقعیت مضمون بافت چیست؟تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن روش ها و سیستم های مطرح شده بر اساس انگشت نگاری محلیروش پیشنهادیارزیابی روش پیشنهادیآشنایی با برنامه های مختلف تجارت سیار و جایگاه تعیین موقعیت در آنهاتبلیغات سیارنتیجه گیری مراجع ارسال مقالات تقسیم بندی های مختلف تعیین موقعیت و روشهای اصلی مطرح برای آن برونی سیستم ماهواره جهانیاستفاده از تکنیک انگشت نگاری محلی درو …